Zagadnienia Ekonomiki Rolnej stanowią forum ekonomistów ze wszystkich dziedzin gospodarki żywnościowej – zarówno ekonomiki rolnictwa, jak i ekonomiki przemysłu spożywczego oraz handlu artykułami rolno-spożywczymi, polityki agrarnej, a także problematyki społecznej wsi.

Na łamach tego czasopisma publikowane są rozprawy teoretyczne i metodyczne, wyniki badań oraz opracowania o charakterze przyczynkowym, a także polemiki i recenzje książek naukowych wydawanych w Polsce i za granicą. Kwartalnik spełnia również rolę kronikarza życia naukowego środowiska. Publikowane są streszczenia prac doktorskich, sprawozdania z sesji  Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Polskiej Akademii Nauk , konferencji naukowych. Zamieszczane są także informacje o ważniejszych pozycjach literatury ekonomicznej z zakresu gospodarki żywnościowej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej są najstarszym i najbardziej reprezentatywnym czasopismem profesjonalnego środowiska polskich ekonomistów rolnych. Od swego początku, tj. od 1952 roku, było czasopismo i pozostaje do dzisiaj głównym forum, na którym prezentowane są najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze, gdzie toczą się spory naukowe wokół węzłowych problemów ekonomiki rolnictwa jako nauki, a także polityki rolnej, gdzie formują się nowe teorie i koncepcje rozwiązań praktycznych, gdzie toczą się dyskusje wokół metodologii badań naukowych w obszarze ekonomiki rolnictwa, organizacji przedsiębiorstw rolnych i nauk pokrewnych.

Trzysta czterdzieści numerów Zagadnień Ekonomiki Rolnej odzwierciedla tętno życia naukowego środowiska ekonomistów rolnych, ale także dokumentuje ewolucję polskiej myśli agrarnej w okresie powojennym, w całej złożoności tego procesu w różnych okresach najnowszej naszej historii. Nie sposób dzisiaj, a tym bardziej w przyszłości, zgłębić i zrozumieć tę ewolucję nie studiując uważnie łam „Zagadnień Ekonomiki Rolnej”.

Nie można nie wspomnieć, że na Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej wychowało się już kilka pokoleń polskich ekonomistów rolnych, że pismo to zawsze było głęboko zintegrowane z dydaktyką akademicką, że dobrze służyło tysiącom studentów, magistrantów i doktorantów we wszystkich ośrodkach akademickich, zarówno jako źródło wiedzy, jak i jako przewodnik po literaturze.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, docierając do wielu zagranicznych ośrodków naukowych, są ważną formą przekazu informacji i analiz sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej polskiego rolnictwa, zaświadczają o naukowej aktywności polskich ekonomistów rolnych, wnoszących istotny wkład w rozwój ekonomiki rolnictwa jako nauki. Pismo ma dobry rynek i cieszy się uznaniem uczonych z zagranicznych ośrodków naukowych. Wielu z nich chętnie też publikuje swoje artykuły na łamach Zagadnień Ekonomiki Rolnej.